electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα Ανακοινώσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29-05-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα24-05-2018

         Αριθ. Πρωτ: 5850

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 29 Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ» προϋπολογισμού 1.211.550,00€ που χρηματοδοτείται από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ο.Π.Σ.Α.Α.: 949168 (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 2. Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 3. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 01-01-2018 έως και 31-03-2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση 5ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 5. Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και αποδοχής της χρηματοδότησης, ποσού 100.000,00 €(εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 6. Υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας» και αποδοχής της χρηματοδότησης, ποσού 219.000,00 ευρώ (εισηγητής Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 7. Ανάκληση της με αριθμ. 313/2014 Απόφασης του ΔΣ και εκμίσθωση τμήματος 51% εξ αδιαιρέτου του µε αριθμ. 552α ακινήτου έκτασης 15.000,00τ.µ. του αγρ/τος Ποταμιάς Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για την εγκατάσταση και λειτουργία θερμοκηπιακής μονάδας με χρήση γεωθερμίας (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 8. Ανταλλαγή Τμημάτων ακινήτων στο Μυρωδάτο σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 220/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 9. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ, διάρκειας οκτώ (8) μηνών για μία (1) θέση ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και τέσσερις (4) θέσεις ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2018 (Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 10. Έγκριση της αριθ. 20/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «5η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 11. Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων(εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 12. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 13. Παραχώρηση χρήσης σε ομάδα αγροτών και επανασύνδεση ηλεκτροδότησης σε αρχηγό ομάδος, μίας (1) δημόσιας γεώτρησης της ΔΕ ΣΕΛΕΡΟΥ (ΑΚΑΡΠΟ) του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 14. Κατανομή επιχορήγησης (β΄ κατανομή) ποσού 63.844,09€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» γ) καθώς στα Μειονοτικά Σχολεία (εισηγητής: Δήμαρχος)
 15. Τροποποίηση της αριθ. 138/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων & Φιλοξενίας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και Συγκρότηση Επιτροπής ΕΜΚΦ Ξάνθης» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 16. Παράταση διάρκειας της υπ’ αριθ. 3344/16-03-2018 σύμβασης, με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Αβδήρων στην εκπόνηση φακέλου με στόχο τη χρηματοδότηση δράσεων για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αστικών Αποβλήτων» (χωρίς μεταβολή οικονομικού αντικειμένου) (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 17. Έγκριση της αριθ. 206/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Γ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 18. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης μίας αίθουσας του 1ου ορόφου του δημοτικού κτηρίου (πρώην κοινοτικό κατάστημα Σελίνου) στο Σέλινο στον υπό σύσταση Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Σελίνου «ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ» για την στέγασή του (εισηγητής: Δήμαρχος)
 19. Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του Προσώπων έτους 2018» για την ΟΜΑΔΑ4 : Προμήθεια ειδών καθαριότητας του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων και την ΟΜΑΔΑ 5 : Προμήθεια μεγάλων σάκων απορριμμάτων Δήμου Αβδήρων για το έτος 2018 για τις οποίες δεν αναδείχτηκε ανάδοχος (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 20. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: “Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2018- 2019” (εισηγητής Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 21. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                                     Γενισέα, 22/05/2018

                                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Δυνάμει των υπ’ αριθμ. 25/2015, 271/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων τέθηκε υπό εκκαθάριση η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων και ορίστηκαν εκκαθαριστές οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές κ. Εμμανουήλ Μανουσάκης και κα. Πελαγία Αμπατζή.

            Με την παρούσα οι ως άνω εκκαθαριστές καλούν τους πιστωτές της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης όπως υποχρεωτικά αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους καταθέτοντας τα σχετικά παραστατικά (π.χ. τιμολόγια, δελτία αποστολής, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λ.π) μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από σήμερα. Η αναγγελία των απαιτήσεων και το σχετικό έντυπο της αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: www.avdera.gr -> Γραφείο Τύπου -> Νέα Ανακοινώσεις. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στις ακόλουθες ημερομηνίες: 21/05/2018, 04/06/2018, 11/06/2018, 18/06/2018, 25/06/2018, 2/07/2018, 9/07/2018, 16/07/2018, 23/07/2018 και 30/07/2018 από τις 08:00 έως 15:00 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αβδήρων στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρμόδιος για τη διαδικασία της αναγγελίας ορίζεται ο κ. Στέφανος Ευθυμιάδης, τηλέφωνα επικοινωνίας 2541352572, 6979809945.

 

 

Οι εκκαθαριστές

Εμμανουήλ Μανουσάκης                                                                   Πελαγία Αμπατζή

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 15-05-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                         Γενισέα, 11-05-2018

     Αριθ. Πρωτ: 5360

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15-05-2018

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 15 Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προτάσεων 8ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, Διάθεση Πιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 2. Έγκριση της μελέτης του έργου:“Εργασίες κατασκευής σκιάστρωνστον οικισμό Πετεινού καθορισμός των όρων δημοπράτησής του και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού» (εισηγητής: Πρόεδρος)
 3. Έγκριση του πρακτικού V ανάδειξης οριστικού αναδόχου της μελέτης «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ» (εισηγητής: Πρόεδρος)
 4. Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και καθορισμός όρων διακήρυξης για την ανάθεση της εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 5. Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής(εισηγητής: Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αβδήρων, εν’ όψη της καλοκαιρινής περιόδου και στα πλαίσια της πρόληψης κατά των πυρκαγιών, ενημερώνει τους πολίτες, που είναι κάτοχοι οικοπέδων, ότι οφείλουν να φροντίζουν για τον καθαρισμό αυτών , τόσο εντός των οικοπέδων όσο και περιμετρικά, από ξερά χόρτα, μπάζα, σκουπίδια και άλλα επικίνδυνα υλικά.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07-05-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα, 2-5-2018

         Αριθ. Πρωτ: 4984

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax:

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 7 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω κατεπείγον θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: ¨Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι) – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ”.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω της λήξης της διαβούλευσης του ΥΠΕΣ για το παραπάνω θέμα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 04-05-2018.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Γενισέα, 30-04-2018

         Αριθ. Πρωτ:4956

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4-05-2018

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 4 Μαΐου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πιστώσεων για το έτος 2018 (εισηγήτρια Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 2. Έγκριση προτάσεων 7ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, Διάθεση Πιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 3. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο ( 01-01-2018 έως και 31-03-2018) (εισηγήτρια Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση Νο1 πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του Προσώπων έτους 2018» προϋπολογισμού 48.874,43 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισηγήτρια: Μισκάκη Αμφιθέα)
 5. Έγκριση Νο2 πρακτικού για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών διενεργηθείσης δημοπρασίας για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για το έτος 2018, για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια: Μισκάκη Αμφιθέα, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού προμήθειας, αξιολόγησης προσφορών)
 6. Ανάθεση σε δικαστική επιμελητή για επίδοση εξώδικης κλήσης (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 7. Εξουσιοδότηση στους Δικηγόρους του Δήμου για κατάθεση προσφυγής κατά της με αριθ. πρωτ: 2946/28-03-2018 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2016) και συζήτηση αυτής ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 8. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30-04-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα 26-04-2018

         Αριθ. Πρωτ:4823

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 30 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 21 & 22 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Μαγικού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 2. Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 5 και 6 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Πολυσίτου Δήμου Αβδήρων(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 3. Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 12 κορυφής και τροποποίηση της κορυφής 11 του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Φιλίων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 4. Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 2 και 3 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Σελέρου Δήμου Αβδήρων(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 5. Έγκριση εισόδου – εξόδου της υπό ανέγερση ισόγειας κατοικίας με υπόγειο και στέγη ιδιοκτησίας Αριστείδη Δημητρίου στο Αγρόκτημα Αυξεντίου-Κατραμίου Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 6. Έγκριση Αναβάθμισης της Αγροτικής Οδού που οδηγεί από τον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στο Βαλβιδοστάσιο GBV06 του Αγωγού Φυσικού Αερίου ΤΑΡ εντός του Αγροτεμαχίου 470 Αναδασμού Αγροκτήματος Πηγαδίων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 7. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση μουσικού σχολείου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 8. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου: «Επέκταση πεζοδρομίων σε Συδινή, Πηγάδια και Γενισέα»(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 9. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην Διομήδεια του Δήμου Αβδήρων(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 10. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην Γενισέα του Δήμου Αβδήρων(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 11. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στον Πολύσιτο του Δήμου Αβδήρων(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 12. Έγκριση 4ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2018(εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 13. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου: «Εργασίες κατασκευής σκίαστρου στον οικισμό Πετεινού»(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 14. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 83/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΣΕΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΕΛΩΝΗ” προϋπολογισμού 30.000€ με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελ.: 7/2018)(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 15. Παραίτηση από τη λήψη οικοπέδου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 287/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή διορθώθηκε με τηνυπ' αριθ. 262/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 16. Εξέταση αιτήματος Cosmote σχετικά με την τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης σταθμού κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή πλησίον Αγίας Παρασκευής και χωρίου Νέας Κεσσάνης Κωδικός Αριθμός Θέσης KΕΣΣΑΝΗ Χ (3644),στον Δήμο Αβδήρων για παράταση της μίσθωσης (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 17. Ανάθεση σε Δικηγόρο για το χειρισμό διαδικασιών είσπραξης του δεσμευμένου ποσού στο Τ.Π.Δ υπέρ του Δήμου Αβδήρων σε σχέση με την υπόθεση ENERGA και HELLAS POWER (άρθρο 281 παρ 3 του ν. 3463/2006) (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 18. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. Δήμου Αβδήρων για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση υδατόπυργου Νέας Κεσσάνης» (εισηγητής: Χατζόπουλος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος ΔΕΥΑΑ)
 19. Έγκριση της αριθ. 17/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Ν.Π. Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων από τον Δήμο Αβδήρων» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 20. Έγκριση της αριθ. 18/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 21. Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων στο γήπεδο της Γενισέας (εισηγητής: Ελευθεριάδης Απόστολος, Προϊστάμενος Τμήματος Καθαριότητας & Πρασίνου)
 22. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για την πυροπροστασία (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 23. Τροποποίηση της αριθ. 242/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ΝΠΔΔ του Δήμου: «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 24. Ακύρωση άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου(εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 25. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 26. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αβδήρων για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή στην αθλητική διαγωνιστική ημερίδα TAE-KWON-DO «4α ΑΒΔΗΡΙΑ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 27. Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Παλαίμαχων Βιστωνίδας Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής στο 7ο Πανελλαδικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 28. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Τριτέκνων Ν. Ξάνθης «Ο Άγιος Στυλιανός» για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή σε εκδηλώσεις για τα δέκα χρόνια συνεχούς λειτουργίας του (εισηγητής: Δήμαρχος)
 29. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Γυναικών «το Αγιόκλημα» Φιλίων για συμμετοχή του Δήμου μας ως συνδιοργανωτής στην εκδήλωση της Γιορτής της Άνοιξης την 6η Μαΐου 2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 30. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 31. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια βιβλίου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 32. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

Σελίδα 2 από 71

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013