menoume spiti-1

banner diaugeia

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.

ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ

Νέος Ζυγός, 14/1/2021

Αρ. Πρωτ. 48

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

H Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), που θα προκύπτει, από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας χωματουργικών εργασιών για την εκτέλεση εργασιών σε δίκτυα ύδρευσης για το έτος 2020, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΕΥΑ Αβδήρων

Οδός: 3ο χλμ. Ξάνθης - Λάγους

Ταχ.Κωδ.: 67100

Τηλ.: 2541352520

Telefax: 2541352530

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κωδικός NUTS: EL512

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο λογιστηρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 45112400-9.

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL512.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η σύμβαση αφορά την υπηρεσία χωματουργικών εργασιών για την εκτέλεση εργασιών σε δίκτυα ύδρευσης για το έτος 2021.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΑ, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2021.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Οι επαγγελματίες – επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο των σχετικών υλικών και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η εργασίες χωρίζονται σε τρεις ομάδες με βάση το χώρο εκτέλεσής τους. Οι τρεις ομάδες εργασιών θα εκτελεστούν στις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου Αβδήρων.

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Ο ανάδοχος οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του χρόνου, υποχρεούται να παραβρίσκεται άμεσα εντός μιας (1) ώρας από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί, στο σημείο που θα του ζητηθεί.

Η παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό προσφοράς θα γίνεται τμηματικά κατά την διάρκεια του χρόνου υπογραφής της σύμβασης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, δηλαδή μέχρι 31/12/2020, χωρίς να είναι δεσμευτική η κάλυψη όλης της αξίας της σύμβασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση επικυρωμένων αντιγράφων των αδειών των παρακάτω μηχανημάτων/οχημάτων:

  1. Εκσκαφέας τύπου JCB.

  2. Ερπυστριοφόρα ή λαστιχοφόρα τσάπα.

  3. Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα ωφέλιμου φορτίου άνω των 8 tn.

Σε περίπτωση συμμετοχής σε πάνω από 1 ομάδες εργασιών πρέπει να προσκομιστεί ανάλογος, με τις ομάδες συμμετοχής, αριθμός αδειών για εκσκαφέα τύπου JCB και φορτηγό.

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 25/1/2021 ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 10:00 π.μ. και η ώρα λήξης 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Από την υπογραφή της σύμβασης και για όλη τη διάρκειά της. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 62.07.07 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΑ (υπ’ αριθ. 2/2021 απόφαση Δ.Σ. για τη διάθεση της πίστωσης).

15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου (www.avdera.gr)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινιά Ζουρνατζίδου

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

Προκηρύξεις

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018