menoume spiti-1

banner diaugeia

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΕΚΤΩΝ ΕΜΒΑΔΟΥ 162.937,17 ΤΜ. ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΕΚΤΩΝ ΕΜΒΑΔΟΥ 162.937,17 ΤΜ. ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ .

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Γραφείο Δημάρχου

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου

Τηλ.: 2541352550

ΦΑΞ: 2541352554

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΕΚΤΩΝ ΕΜΒΑΔΟΥ 162.937,17 ΤΜ. ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α)Το Π.Δ.270/1981 (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)

Β)Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 282 του Ν. 3852/2010

Γ)Τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 4 περ. γ’ και δ’ του ΔΚΚ

Ε)Την υπ’ αριθμ. 169/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης της έκτασης και

ΣΤ)Την υπ’ αριθμ. 209/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στο αγρόκτημα ΤΕΚΤΩΝ, εμβαδού 162.937,17 τμ. , όπως αυτή απεικονίζεται στο από τον Απρίλιο 2013 τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων, για σκοπούς ανέγερσης βιοτεχνικής ή βιομηχανικής εγκατάστασης, ή διαλογητηρίου - συσκευαστηρίου και εκπαιδευτικού κέντρου.

Άρθρο 1

Περιγραφή της εκμισθούμενης έκτασης. Σύστημα δημοπρασίας και τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας.

Η προς εκμίσθωση δημοτική έκταση βρίσκεται στο αγρόκτημα ΤΕΚΤΩΝ, έχει εμβαδόν 162.937,17 τμ. και απεικονίζεται στο προσκομιζόμενο από Απρίλιο 2013 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού του Δήμου Αβδήρων, Χαράλαμπου Χιλιώτη, το οποίο θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποία καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτου προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Άρθρο 2

Ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25η Νοεμβρίου 2020 και ώρα από 11.00 μέχρι 13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων στη Γενισέα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού.

Άρθρο 3

Διάρκεια εκμίσθωσης – Αναπροσαρμογή μισθώματος

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχομένης από την ημέρα υπογραφής της συμβάσεως. Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του δευτέρου έτους, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως τρία τοις εκατό (3%) επί της μισθωτικής αξίας του ακινήτου του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους.

Άρθρο 4

Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των τριάντα (30,00) Ευρώ το στρέμμα, δηλαδή τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και 12 λεπτά (4.888,12 ευρώ) ετησίως.

Άρθρο 5

Διαγωνιζόμενοι – Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα παρακάτω:

1./ Εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται στο ποσό των 1.466,44 ευρώ, το οποίο ισούται με το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και τούτου υπολογιζόμενου επί τριών (3) ετών της μισθώσεως που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανώτερο ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε τελικά και κατατίθεται στην αρμόδια Επιτροπή με την προσκόμιση :

Α. Ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή

Β. Εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύματος

2./ α) Τα φυσικά πρόσωπα προσκομίζουν φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.

β)Τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν:

i)Aντίγραφο ισχύοντος καταστατικού για τις εταιρείες, ii)Γενικό πιστοποιητικό από Γ.Ε.ΜΗ. και ισχύουσα εκπροσώπηση από Γ.Ε.ΜΗ.

Για τις ΑΕ επιπλέον απόφαση ΔΣ για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και απόφαση εξουσιοδότησης προσώπου τρίτου για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, στην περίπτωση που κατά τη δημοπρασία εμφανιστεί πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο.

3./Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Ελληνικό Δημόσιο και ασφαλιστική ενημερότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου.

4./ Βεβαίωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων περί μη οφειλής προς το Δήμο Αβδήρων (αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας) του φυσικού ή νομικού προσώπου.

5./Βεβαίωση από την ΔΕΥΑΑ περί μη οφειλής του φυσικού ή νομικού προσώπου.

6./Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και έχει πλήρη γνώση για την πραγματική κατάσταση του μισθίου. Για τα νομικά πρόσωπα η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού καθώς και πιστοποιητικό τροποποιήσεων και τα σχετικά με την εξουσιοδοτική πράξη.

Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία.

Σημειώνεται ότι η εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας της πραγματικής κατάστασης του μισθίου, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή.

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποκλείεται η συμμετοχή στη δημοπρασία.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται πριν την έναρξη των προσφορών.

Άρθρο 6

Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσει.

Α)Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Β) Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Γ)Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας

Δ)Αποδεικτικό ενημερότητας από την ΔΕΥΑΑ

Ε)Σε περίπτωση νομικού προσώπου προσκομίζονται:α)Aντίγραφο ισχύοντος καταστατικού για τις εταιρείες, β)Γενικό πιστοποιητικό από Γ.Ε.ΜΗ. και ισχύουσα εκπροσώπηση από Γ.Ε.ΜΗ. Επιπλέον για τις ΑΕ απόφαση από το ΔΣ ότι το νομικό πρόσωπο με τον νόμιμο εκπρόσωπο του εμφανίζεται στο διαγωνισμό (αριθμός διακήρυξης) και συμμετέχει ως εγγυητής, το πρόσωπο υπέρ του οποίου εγγυάται τη συμμετοχή και την καλή εκτέλεση της σύμβασης δυνάμει της διακήρυξης, καθώς επίσης ότι το νομικό πρόσωπο θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνο με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, δίχως το δικαίωμα της διαιρέσεως και διζήσεως.

Διαφορετικά δεν δικαιούται να συμμετέχει στη δημοπρασία ως εγγυητής και ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, δίχως το δικαίωμα της διαιρέσεως και διζήσεως.

Άρθρο 7

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Άρθρο 8

Σύμβαση μίσθωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακύρωσης ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης σε συμβολαιογράφο που θα υποδείξει ο Δήμος, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Ο τελευταίος πλειοδότης έχει υποχρέωση κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει γραμμάτιο παρακαταθέσεως ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ποσού ίσου προς το 10% των μισθωμάτων τριών (3) ετών.

Η εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στη διάθεση του εκμισθωτή τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της μίσθωσης και πάντως έως ότου εκπληρωθούν από το μισθωτή στο ακέραιο οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με τη διακήρυξη αυτή και τη σύμβαση μίσθωσης. Σε διαφορετική περίπτωση θα καταπίπτει υπέρ του δήμου για παράβαση όρου της σύμβασης.

Άρθρο 9

Τρόπος καταβολής του μισθώματος

Το ετήσιο μίσθωμα που θα επιτευχθεί, θα καταβάλλεται προκαταβολικά στο Ταμείο του Δήμου Αβδήρων.

Το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου ανερχόμενο σήμερα σε ποσοστό 3,6% βαρύνει εξ ολοκλήρου τον μισθωτή και θα καταβάλλεται συγχρόνως με το ετήσιο μίσθωμα

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Οι εργασίες ανέγερσης θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και να ολοκληρωθούν με την έκδοση της οικοδομικής άδειας και των λοιπών αδειών μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών από τη σύνταξη του μισθωτηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λόγω αντικειμενικών δυσκολιών να δίνεται παράταση για ένα (1) ακόμη έτος.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής για οποιονδήποτε λόγο δεν αποκτήσει την απαιτούμενη άδεια, ο εκμισθωτής (Δήμος Αβδήρων) δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Όλες οι εγκαταστάσεις, τα κτίρια και οι υποδομές κατά τη λύση της σύμβασης παραμένουν υπέρ του μισθίου ακινήτου και δεν δημιουργείται σε βάρος του Δήμου υποχρέωση προς αποζημίωση του μισθωτή.

Τα έξοδα σύνταξης του μισθωτηρίου συμβολαίου και μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο, βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.

Τα έξοδα ηλεκτροφωτισμού (κόστος εναερίου δικτύου ΔΕΗ και τέλος σύνδεσης), ύδρευσης και αποχέτευσης (κατασκευή, συντήρηση κλπ. βόθρων) του μισθίου, βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.

Άρθρο 11

Λύση της σύμβασης

Α) Ο Δήμος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης μίσθωσης, οι οποίοι στο σύνολο τους, θεωρούνται ουσιώδεις, καθώς και για κάθε καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, έχει το δικαίωμα να θεωρήσει τη σύμβαση λυμένη και να κάνει έξωση στον μισθωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Β)Εκτός από τη μονομερή καταγγελία της συμβάσεως από την πλευρά του Δήμου, κατά τα ανωτέρω προβλεφθέντα, η σύμβαση λύεται με την κατάθεση αίτησης περί πτώχευσης αυτού.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το μίσθιο περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου

Άρθρο 12

Συνέχιση της μίσθωσης

Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή, η μίσθωση συνεχίζεται από τη σύζυγο και τα τέκνα αυτού, οι οποίοι υπεισέρχονται από κοινού στη μισθωτική σχέση. Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να δηλώσουν εντός τεσσάρων (4) μηνών από το θάνατο του μισθωτή, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τη βούληση τους για τη συνέχιση της μισθώσεως προσκομίζοντας πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών. Παράλειψη της δήλωσης αυτής λογίζεται ως αρνητική δήλωση με συνέπεια τον αποκλεισμό από τη μισθωτική σχέση.

Σε περίπτωση μετασχηματισμού, συγχώνευσης κλπ. νομικού προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται με το νέο νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 13

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Άρθρο 14

Ευθύνη του Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του μισθίου, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος και δεν υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της σύμβασης.  

Άρθρο 15

Δημοσίευση της Διακήρυξης

Η Αναλυτική και η περιληπτική Διακήρυξη θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Γενισέα Δημοτικό Κατάστημα), στην Τοπική Κοινότητα Διομήδειας και θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου (www.diavgeia.gov.gr) και της σχετικής ιστοσελίδας του Δήμου Αβδήρων (www.avdera.gr.)

Άρθρο 16

Επανάληψη δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

Α)Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική Αρχή, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.

Β)Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση μίσθωσης.

Γ)Τέλος, όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (Β) και (Γ) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευμένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προς της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 17

Δαπάνες που βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη

Τα κηρύκεια τέλη, δαπάνες δημοσιεύσεων, χαρτόσημα, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τυχόν δαπάνες ή κρατήσεις που δεν προβλέπονται στην παρούσα βαρύνουν αποκλειστικά τον τελευταίο πλειοδότη και καταβάλλονται πριν τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Άρθρο 18

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αβδήρων (Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας, αρμόδιος υπάλληλος Τάσσος Χρήστος, τηλέφωνο 2541352578).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018