menoume spiti-1

banner diaugeia

banner email phone3

ΔιοίκησηΑντιδήμαρχοιΤΣΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσόγκα Αθανάσιο του Κωνσταντίνου με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2021, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

2. Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως:

 • Τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 • Την εποπτεία των διαδικασιών και την έκδοση των αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄/121/17-06-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄/94/29-06-2017).

 • Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

3. Τη διαχείριση των τάφων και των διαδικασιών ταφής, κατά τις κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και το νόμο και την υπογραφή των σχετικών αδειοδοτήσεων, την επιμέλεια, ευταξία και σωστή λειτουργία των κοιμητηρίων του Δήμου.

4. Την επιμέλεια και ευθύνη, ομαλής λειτουργίας και συντήρησης των σωμάτων και συστημάτων φωτισμού των δημοσίων χώρων του Δήμου και του εξηλεκτρισμού.

5. Την μέριμνα και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων στο Δήμο.

6.την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας

7. Την παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ., καθώς και των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.

8. Τον προγραμματισμό και εποπτεία των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Δήμου Αβδήρων, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες. Τη δημοτική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, τον έλεγχο στάθμευσης των αυτοκινήτων, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας. Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του δήμου.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

β.Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Βιστωνίδος:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Βιστωνίδος

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Βιστωνίδος

ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Βιστωνίδος

η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων

θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

- της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ.Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ.i. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσόγκα Αθανάσιου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδημητρίου Ειρήνη Χρυσοβαλάντω.

ii. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Χατζηδημητρίου Ειρήνη Χρυσοβαλάντω όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσόγκας Αθανάσιος.

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
 • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018